Przeglądy elektryczne – podstawa prawna

Zgodnie z obowiązującym prawem, instalacja elektryczna wymaga okresowego przeglądu technicznego. Jego celem jest wizualne sprawdzenie instalacji elektrycznej i odgromowej pod względem stanu prawidłowości połączeń, ułożenia i izolacji przewodów, zabezpieczeń, środków ochrony przeciwporażeniowej, kompletności i dostępności oznaczeń, schematów, tablic.

Zgodnie z Prawem budowlanym zachodzi konieczność przeprowadzania okresowej kontroli (co najmniej raz na 5 lat) budynków w zakresie sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania samego obiektu, jak i jego otoczenia. Istotne znaczenie ma kontrola instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej.

Obowiązek zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego instalacji elektrycznych obiektu spoczywa na:

 • dostawcy energii elektrycznej w zakresie przyłącza, złącza, liczników dostępnych w budynku,
 • właścicielu / zarządcy w zakresie oprzewodowania, sprzętu, urządzeń zasilających, aparatury sterowniczej i rozdzielczej, uziemienia,
 • użytkowniku lokalu mieszkalnego w zakresie gniazd wtyczkowych, bezpieczników topikowych, wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych, odbiorników elektrycznych składających się na wyposażenie mieszkania.

/Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane/

Dla kogo przeglądy elektryczne budynków

Zapewnienie okresowych przeglądów elektrycznych to obowiązek właścicieli oraz zarządców obiektów budowlanych.
Naszą ofertę kierujemy do:

 • wspólnot mieszkaniowych / spółdzielni mieszkaniowych,
 • zarządców obiektów sportowych i dydaktycznych (np. hale sportowe, szkoły),
 • właścicieli / zarządców hoteli,
 • właścicieli / zarządców obiektów biurowych,
 • zarządców hal produkcyjnych, magazynowych,
 • zarządców sektora publicznego.

Kontrola instalacji elektrycznych - podział

Kontrola instalacji elektrycznych uwzględnia:

 • sprawdzenie instalacji elektrycznych z wykorzystaniem dostępnych środków pozwalających na porównanie zgodności wykonanej instalacji obowiązującymi normami europejskimi,
 • przeprowadzenie oględzin instalacji elektrycznych bez użycia mierników i próbników, której celem jest sprawdzenie poprawności doboru i montażu instalacji,
 • badanie instalacji elektrycznych – na tym etapie wykonywane są pomiary i próby elektryczne w celu sprawdzenia skuteczności zastosowanych w instalacji rozwiązań; przeprowadzane są wszystkie czynności, których nie można przeprowadzić na etapie oględzin.

Przegląd instalacji elektrycznych - zakres

Przegląd instalacji elektrycznych wykonywany jest okresowo – co roku lub raz na 5 lat.
Roczna kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych obejmuje:

a) oględziny instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych, które są narażone na negatywne wpływy atmosferyczne i inne czynniki zewnętrzne, a które występują w węzłach cieplnych, pralniach, suszarniach, garażach

 • wizualna weryfikacja stanu instalacji pod kątem prawidłowości połączeń, ułożenia przewodów oraz ich izolacji,
 • sprawdzenie wizualne instalacji pod kątem osprzętu, zabezpieczeń oraz środków ochrony przeciwporażeniowej,
 • sprawdzenie kompletności oznaczeń, tablic, schematów, w tym:
  • dla przyłącza:
   • sprawdzenie sposobu ułożenia przewodów w rurze stalowej lub izolacyjnej z zewnętrzną osłoną stalową,
   • sprawdzenie zabezpieczenia przewodów przy przejściu przez stropy i ściany,
   • sprawdzenie stopnia korozji osłon i stalowych rur,
  • dla złącza:
   • sprawdzenie przewodów pod kątem ich prowadzenia w rurze stalowej lub PVC, posiadanej wzmocnionej izolacji,
   • sprawdzenie zabezpieczenia złącza przed przenikaniem wody deszczowej,
   • sprawdzenie obecności odpowiedniej tabliczki ostrzegawczej na drzwiczkach złącza,
   • sprawdzenie uziemienia przewodów PEN i PE,
   • sprawdzenie estetyki oraz stopnia korozji szafek wnękowych i skrzynek na zewnątrz obiektu,
  • w pomieszczeniach narażonych na negatywne działanie czynników:
   • sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej,
   • sprawdzenie ochrony przeciwpożarowej,
   • sprawdzenie odpowiedniego doboru przewodów pod kątem obciążalności i spadku napięcia oraz weryfikacja doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i alarmowych,
   • sprawdzenie rozmieszczenia urządzeń łączących i odłączających,
   • sprawdzenie doboru urządzeń pod kątem oddziaływania czynników zewnętrznych,
   • sprawdzenie czytelności oznaczeń przewodów neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
   • sprawdzenie prawidłowości w rozmieszczeniu oznaczeń, tablic, schematów,
   • sprawdzenie połączeń przewodów,
   • sprawdzenie rozmieszczenia elementów urządzeń odgromowych, jakości wykorzystanych materiałów, rodzaju połączeń,

b) oględziny instalacji odgromowej

 • wizualne sprawdzenie instalacji odgromowej pod kątem prawidłowości wykonania połączeń, mocowań, ułożenia przewodów.

Pięcioletnia kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych obejmuje:

a) przeprowadzenie oględzin instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych, które są narażone na szkodliwe oddziaływanie warunków atmosferycznych oraz innych czynników zewnętrznych i w pomieszczeniach wewnątrz budynku:

 • sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych pod kątem prawidłowości wykonania połączeń, prawidłowego ułożenia oraz izolacji,
 • sprawdzenie prawidłowości oznaczeń oraz kompletności tablic oraz schematów,

b) oględziny instalacji odgromowej:

 • wizualne sprawdzenie instalacji odgromowej pod kątem prawidłowości wykonania połączeń, mocowania oraz ułożenia przewodów,

c) 5-letnie pomiary elektryczne (szczegóły w zakładce POMIARY ELEKTRYCZNE)

Protokół przeglądu instalacji elektrycznej

Każdy okresowy (roczny lub pięcioletni) przegląd instalacji elektrycznej kończy się sporządzeniem protokołu. Jego celem jest określenie stanu technicznego elementów instalacji elektrycznej oraz sporządzenie wykazu nieprawidłowości w funkcjonowaniu odbiorników elektrycznych na stałe przyłączonych do instalacji, samodzielnych przeróbek instalacji. W protokole uwzględnia się również wykaz wad powstałych w okresie użytkowania instalacji oraz rozmiar uszkodzenia lub zużycia jej elementów.
Protokół obejmuje następujące punkty:

 • w zakresie instalacji elektrycznej:
  • lokalizację i oznaczenie rozdzielni i podrozdzielni,
  • instalację sieci gwarantowanej,
  • kompletność mocowań, pokryw, osłon,
  • stan sprawności oświetlenia,
  • stan sprawności wszystkich elementów zewnętrznych na dachu i elewacji (np. reklamy, oświetlenie, urządzenia),
  • stan izolacji stałej widocznych części czynnych,
  • oddziaływanie czynników zewnętrznych,
  • prawidłowość oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych widocznych elementów obwodów elektrycznych,
  • stan i jakość połączeń przewodów neutralnych i ochronnych widocznych elementów obwodów elektrycznych,
  • prawidłowość rozmieszczenia i dostępność tablic ostrzegawczych i schematów.
 • w zakresie instalacji odgromowej:
  • przeprowadzenie oględzin przewodów,
  • przeprowadzenie oględzin elementów łączeniowych,
  • przeprowadzenie oględzin wsporników,
  • sprawdzenie poziomu korozji,
  • sprawdzenie zachowania prawidłowego odstępu między instalacją a konstrukcją obiektu,
 • w zakresie przeglądu pomieszczeń technicznych:
  • wyposażenie w instrukcje BHP,
  • obecność sprzętu gaśniczego,
  • stan sprawności oświetlenia w pomieszczeniach technicznych,
 • w zakresie dokumentacji technicznej:
  • dostępność dokumentacji podwykonawczej obiektu,
  • dostęp do protokołów pomiarów wyłączników różnicowoprądowych,
  • protokoły z pomiarów rezystancji izolacji,
  • protokoły z pomiarów impedancji pętli-zwarcia,
  • protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów eksploatacyjnych urządzeń piorunochronnych.

Protokoły pokontrolne (oryginał w twardej oprawie plus kopia w wersji elektronicznej) dostarczamy Klientowi w wyznaczonym terminie wraz z protokołem przekazania.
W każdym czasie udzielamy wszelkich wyjaśnień dotyczących zapisów protokołów.

Przegląd elektryczny - uprawnienia

Wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznych wymaga posiadania określonych kwalifikacji. Nasi pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia budowlane (specjalność instalacyjno-budowlana) w zakresie instalacji elektrycznych a także świadectwa kwalifikacyjne dozór, eskploatacja. Do każdego protokołu załączone są potwierdzenia posiadanych przez naszych inżynierów uprawnień.

Przegląd instalacji elektrycznej - jak często

Przegląd instalacji elektrycznych powinien być wykonywany okresowo, zgodnie z obowiązującym prawem. Częstotliwość przeprowadzania kontroli uzależnionych jest m.in. od rodzaju obiektów budowlanych.

Co 6 miesięcy w przypadku budynków wielkopowierzchniowych, czyli o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2:

 • przeprowadzenie oględzin instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych, które są narażone na działanie czynników atmosferycznych oraz pozostałych czynników zewnętrznych oraz wewnątrz niektórych obiektów (np. pralnie, suszarnie, garaże, pomieszczenia zagrożone wybuchem),
 • przeprowadzanie oględzin instalacji odgromowej.

Raz do roku we wszystkich obiektach, bez względu na powierzchnię zabudowy:

 • oględziny instalacji elektrycznych i urządzeń elektrycznych narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych, czynników zewnętrznych oraz czynników mogących wystąpić w takich pomieszczeniach jak: węzły cieplne, hydrofornie, suszarnie, garaże,
 • oględziny instalacji odgromowej,
 • wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, w pomieszczeniach narażonych na nadmierną wilgoć, w pomieszczeniach, gdzie temperatura przekracza 35oC.

Co 5 lat we wszystkich obiektach podlegających kontroli, bez względu na powierzchnię:

 • przeprowadzenie oględzin instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych narażonych na negatywne działanie warunków atmosferycznych, pozostałych czynników zewnętrznych oraz czynników występujących w obiektach typu: suszarnie, hydrofornie, garaże, itp.
 • przeprowadzenie oględzin instalacji odgromowej,
 • wykonanie pełnozakresowych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej i odgromowej.