Pomiary elektryczne - Warszawa i cała Polska

Firma KOB-24 specjalizuje się w świadczeniu profesjonalnych usług przeglądów instalacji elektrycznych. Każdy obiekt budowlany traktujemy indywidualnie - oferujemy pomiary elektryczne nie tylko na terenie miasta Warszawa, naszym zasięgiem obejmujemy całą Polskę, a naszym klientom zapewniamy obsługę zawsze na najwyższym poziomie oraz w konkurencyjnych cenach.

W celu zapewnienia sprawności działania instalacji elektrycznych i bezpieczeństwa budynków należy regularnie przeprowadzać pomiary elektryczne. Ponieważ instalacje elektryczne są wykorzystywane przez całą dobę, są także bardziej narażone na powstawanie usterek. Regularne przeglądy są w stanie zapobiegać zarówno drobnym, jak i rozległym awariom jeszcze przed pojawieniem się wyraźnych symptomów świadczących o nieprawidłowościach.

Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na temat pomiarów elektrycznych:

Pomiary elektryczne – podstawa prawna

Prawo budowlane, ustawa z dn. 7 lipca 1994 roku, Art. 62. 1 mówi, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia; kontrolą powinno być objęte także badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Dla kogo pomiary elektryczne budynków

Zgodnie z Prawem budowlanym obowiązek kontroli instalacji elektrycznych dotyczy właścicieli i zarządcy obiektów budowlanych – z wyjątkiem obiektów mieszkalnych jednorodzinnych. Naszym klientom oferujemy pełną obsługę w ramach wykonawstwa pomiarów elektrycznych w budynkach różnych typów – mieszkalnych, biurowych, przemysłowych, magazynowych, szkołach, szpitalach.

Nasze usługi kierujemy przede wszystkim do:

 • właścicieli i zarządców obiektów,
 • wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
 • zarządców obiektów użyteczności publicznej, sportowych i dydaktycznych,
 • właścicieli magazynów, obiektów produkcyjnych.

Kontrola instalacji elektrycznych - podział

Kontrola stanu technicznego instalacji polega na:

 • sprawdzeniu instalacji elektrycznej – kontrolowana jest zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi normami, do czego stosowane są odpowiednie środki,
 • oględzinach instalacji elektrycznej – specjalista sprawdza instalację bez wykorzystania próbników i mierników, zwraca uwagę na montaż oraz poprawność wykorzystanego osprzętu,
 • badaniu instalacji elektrycznej – przeprowadzane są czynności z wykorzystanie mierników i próbników, które mają na celu sprawdzenie skuteczności wykorzystanych rozwiązań oraz poziomu ich bezpieczeństwa.

Zakres pomiarów elektrycznych

Pomiary elektryczne obejmują:

 • pomiary skuteczności zerowania – ochrony przeciwpożarowej,
 • pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych,
 • pomiary rezystancji izolacji obwodów I-fazowych i III-fazowych,
 • pomiary rezystancji uziemienia – instalacji odgromowej.

Częstotliwość pomiarów elektrycznych

Czasookresy pomiarów elektrycznych wg PN-IEC 60364-3:

rodzaj pomiarukontrola rocznakontrola pięcioletnia
pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej* + +
pomiary rezystancji izolacji* + +
pomiary wyłączników różnicowoprądowych (RCD) + +
pomiary rezystancji uziomów i badania instalacji odgromowej** + +
pomiary i próby eksploatacyjne transformatorów SN*** - +
inne: pomiary natężenia oświetlenia, pomiary pola magnetycznego,
pomiary pola jonizacyjnego, badania elektronarzędzi,
badania silników elektrycznych
wg zapotrzebowania

* wymagane czasokresy pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zależą od rodzaju pomieszczenia:

rodzaj pomieszczenia kontrola roczna kontrola pięcioletnia
pomieszczenia o wyziewach żrących + -
pomieszczenia zagrożone wybuchem + -
otwarta przestrzeń + -
pomieszczenia bardzo wilgotne + -
pomieszczenia gorące (temperatura powyżej 35 st. C) + -
pomieszczenia zagrożone pożarem - +
zagrożenie dla ludzi ZL I, ZL II, ZL III - +
pomieszczenia wilgotne - +
pomieszczenia zapylone - +
inne - +

**wymagane czasokresy pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej zależą od zagrożenia wybuchem:

rodzaj obiektukontrola rocznakontrola pięcioletnia
obiekty zagrożone wybuchem + -
pozostałe - +

***wymagane czasokresy pomiarów i prób eksploatacyjnych transformatorów SN zależą od rodzaju transformatora:

rodzaj transformatorakontrola pięcioletniakontrola co 10 lat
transformatory suche – pomiar rezystancji izolacji+-
transformatory olejowe – pomiar rezystancji izolacji oraz badanie oleju-+

Klasyfikacja budynków, części budynków lub pomieszczeń wg kategorii zagrożenia dla ludzi:

klasyfikacja budynku zagrożenie
budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób ZL I
budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się ZL II
szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne ZL III
budynki mieszkalne ZL IV
archiwa, muzea i biblioteki ZL V

Protokół z wykonania czynności elektrycznych

Po wykonanej kontroli okresowej instalacji elektrycznej przygotowujemy dla naszych klientów protokół zawierający szczegółowe informacje o przeprowadzonych czynnościach i ich wynikach. Protokoły są przygotowywane z użyciem programów komputerowych, dzięki czemu otrzymują Państwo przejrzyste dokumenty. Oddajemy je zawsze terminowo wraz z potwierdzającym protokołem przekazania. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z informacjami zawartymi w protokole, wtedy nasi specjaliści udzielą Państwu obszernych wyjaśnień.

Wraz z protokołami przekazujemy również aktualne uprawnienia SEP, które potwierdzają, że wykonane przeglądy i pomiary są zgodne z przepisami prawa.

Pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Przeprowadzamy kontrole oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego. Wykonujemy w tym zakresie usługi takie jak:

 • kontrolujemy dziennik przeglądów i napraw,
 • kontrolujemy rozmiary i rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych,
 • kontrolujemy parametry stosowanego oświetlenia awaryjnego,
 • badamy czas wymagany do przełączenia się oświetlenia na pracę awaryjną po przerwaniu zasilania podstawowego w 3 strefach – w strefie otwartej, wysokiego ryzyka oraz na drodze ewakuacyjnej,
 • badamy przy pomocy luksomierza natężenie światła awaryjnego, porównujemy wyniki z tymi szacunkowymi określonymi w projekcie,
 • sprawdzamy funkcjonowanie oświetlenia awaryjnego po wyłączeniu zasilania w rozdzielniach oświetlenia podstawowego na 2 godziny, wyłączeniu zasilania głównego bądź też poprzez wyłącznik pożarowy,
 • kontrolujemy rozmieszczenie opraw oświetleniowych, sprawdzamy, czy są odpowiednio umieszczone, w tym czy nie są narażone na działanie nadmiernej temperatury (powyżej 50 stopni Celsjusza),
 • kontrolujemy strefy, które wymagają prawidłowego oświetlenia awaryjnego.

Zajmujemy się również kontrolą systemów z zasilaniem centralnym, przeprowadzamy takie usługi jak:

 • kontrolujemy sieci IT pod kątem pracy awaryjnej,
 • kontrolujemy instalacje testująco-kontrolne i sprawdzamy prawidłowość wyświetlania się komunikatów o awariach,
 • kontrolujemy stany baterii.

Pomiary silników elektrycznych

Wykonujemy usługi pomiarów silników elektrycznych, w szczególności:

 • przeprowadzamy badania i pomiary rezystancji izolacji obwodów zasilających,
 • przeprowadzamy badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej obwodów zasilających poprzez określenie rezystencji izolacji uzwojeń silnika.

Pomiary natężenia oświetlenia

Norma PN-EN 12464-1 wskazuje, że w polu zadania oraz w polu bezpośredniego otoczenia wymagane jest badanie środowiskowe stanowisk pracy pod kątem natężenia oświetlenia.

Pomiary elektryczne - uprawnienia

Przepisy prawa wskazują, że kontrola instalacji elektrycznej może być przeprowadzona tylko przez osoby mające do tego stosowne uprawnienia. W naszej firmie zatrudniamy tylko specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, dzięki którym możemy świadczyć pomiary okresowe. Mają Państwo gwarancję, że wszystkie prace będą wykonane prawidłowo. Nasze uprawnienia to:

 • świadectwa kwalifikacyjne D – dot. dozoru urządzeń elektrycznych na stanowisku dozoru,
 • świadectwa kwalifikacyjne E – dot. eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń na stanowisku eksploatacji.

Pomiary elektryczne - terminy

Norma PN-IEC 60364-3 określa, że pomiary elektryczne muszą być przeprowadzane okresowo. Terminy wykonania pomiarów są zależne od danego pomiaru, pomieszczenia, obiektu oraz transformatora. Naszym klientom zawsze zapewniamy obsługę terminową, nawet wtedy, gdy muszą być one wykonane ekspresowo, jesteśmy do dyspozycji w dni wolne od pracy i w godzinach nocnych.

Pomiary elektryczne - przyrządy

Do przeprowadzenia pomiarów elektrycznych wykorzystujemy tylko zaawansowane i profesjonalne mierniki. Wszystkie z nich są poddane kalibracji oraz posiadają aktualne certyfikaty, dzięki czemu wykonane dzięki nim pomiary są precyzyjne i wiarygodne.

Pomiary elektryczne – przepisy i normy

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne
Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
Rozporządzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
Rozporządzenie MPiPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
Rozporządzenie MPiPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
Rozporządzenie MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
Rozporządzenie MGPiPS z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia
Rozporządzenie MI z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
PN-HD-384-61-S2-2006 (U) – instalacje elektryczne w budynkach
PN-IEC 60364 – instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa)
PN-IEC 60050-195:2001 – międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa
PN-IEC 60050-826:2000 – międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-EN 61140:2003 (U) – ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. wspólne aspekty instalacji i urządzeń
PN-IEC 60038:1999 – napięcia znormalizowane IEC
PN-EN 60445:2002 – zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego
PN-EN 60446:2004 – zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi
PN-EN 60529:2003 – stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)
PN-EN 60617-2:2003 – symbole graficzne stosowane w schematach. część 2: symbole elementów, symbole rozróżniające i inne symbole ogólnego przeznaczenia
PN-EN 60073:2003 (U) – zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. zasady kodowania wskaźników i elementów manipulacyjnych
PN-EN 60417-1:2002 (U) – symbole graficzne stosowane w urządzeniach. część 1: przegląd i zastosowanie
PN-IEC 742:1997 – transformatory separacyjne i transformatory bezpieczeństwa. wymagania
PN-IEC 755+A1+A2:1996 – wymagania ogólne dotyczące urządzeń ochronnych różnicowoprądowych
PN-E-04700:1998/Az1:2000 – urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych
PN-EN 60745-1:2006 – narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. bezpieczeństwo użytkowania. część 1: wymagania ogólne
PN-88/E-08400-10 – narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. bezpieczeństwo użytkowania. badania kontrolne w czasie eksploatacji
PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy — Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.